آموزش فقه بازار اسلامی برای متقاضیان صدور وتمدید پروانهکسب در سال 94 برای مرحله دوم به همت حوزه مقاومت بسیج اصناف وکارگری سپاه ناحیه خلخال واتاق اصناف شهرستان خلخال در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف روزسه شنبه تاریخ94/09/17برگزار شد.متقاضیان صدور وتمدید پروانه کسب بعد از شرکت در این دوره آموزشی گواهی فقه بازار را از حوزه بسیج اصناف اخذ می نمایندو سپس جهت صدور و دریافت پروانه کسب واحد صنفی خود گواهی آموزشی را به اتاق اصناف ارائه می دهند.

IMG_8805

IMG_8810

IMG_8811

IMG_8812

IMG_8816

IMG_8819

IMG_8829

IMG_8831

IMG_8833IMG_8834

IMG_8835