مشکلاتش زمانی شروع می شود که خانواده اش از ارتباط تلفنی وی با پسری مطلع می شوند وی را کتک می زنند که چندین بار خواسته از خانه فرار کند که خواهرش مانع می شود، تا اینکه بعد از مدتی با برداشتن مبلغی پول از خانه فرار می کند و هدفش هم این بوده که به تهران برود.

سهیلا در ترمینال به 110 زنگ می زند و اطلاع می دهد که به خاطر رفتار پدر و مادرش از خانه فرار کرده و آنها وی را برای حل مشکلاتش به مرکز مشاوره می آورند.

سهیلای 16 ساله که به مرکز مشاوره آرامش مراجعه کرده، مشکل اصلی خود را بدرفتاری والدین عنوان می‌کند و می‌گوید علاقه ای به خانواده ام ندارم، همیشه دعوا می کنند و مرا را دوست ندارند.

کارشناس مرکز مشاوره آرامش در اردبیل، در این خصوص می‌گوید: در مورد مشکل مطرح شده سخت گیری و کنترل شدید والدین سهیلا همراه با تنبیه منجر به سرکشی و ظغیان و فرار وی شده است. والدین سهیلا در شیوه تربیتی از روش اقتدار طلب که کنترل منطقی همراه با عشق و علاقه است استفاده نکرده است بلکه به دلیل آگاهی یافتن از روابط دوستی سهیلا با جنس مخالف کنترل در سطوح بالا همراه با خشونت و سرزنش نشان داده اند که منجر به فاصله گرفتن سهیلا از والدین و در نهایت نفرت از والدین خصوصا مادر شده و گزینه فرار را برای حل مشکل انتخاب کرده بود.

لذا پدر و مادر سهیلا در حین اینکه محدویت های ویژه ای را برای وی قائل بودند باید پذیرش خود را نیز از طریق توضیح دلائل محدویت ها و عمیق نمودن روابط عاطفی نشان می دادند. کنترل شدیدوالدین  همراه با خشونت و تنبیه بدنی و پذیرش در سطح پایین منجر به فرار سهیلا شده است.بانوی کوثر