17_181323_711

امروز روزى است که نسیم روحانى الهى وزیدن گرفته و براى قیام اصلاحى بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام براى خدا نکنید و مراسم دینى را عودت ندهید، فرداست که مشتى هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خداى عالم چه عذرى دارید؟ همه دیدید کتابهاى یک نفر تبریزى بى‏ سروپا (۲) را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب- روحى له الفداء- آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذرى در محکمه خدا دارید؟(صحیفه امام ج‏۱ ص۲۳)

اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر مى‏ کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایى ظاهر شدند. و مدتى نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه مى‏ کنند و ملت مسلمان را از هستى در تمام شئون ساقط مى‏ کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسى یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید مى‏ کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمى‏ کند. و اگر کسى سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است.( صحیفه امام ج‏۱ ص۱۱۰)

واى بر این مملکت! واى بر این هیأت حاکمه! واى بر این دنیا! واى بر ما! واى بر این علماى ساکت! واى بر این نجف ساکت، این قم ساکت، این تهران ساکت، این مشهد ساکت! این سکوت مرگبار، اسباب این مى‏ شود که زیر چکمه اسرائیل، به دست همین بهاییها؛ این مملکت ما، این نوامیس ما، پایمال بشود. واى بر ما! واى بر این اسلام! واى بر این مسلمین! اى علما، ساکت ننشینید؛ نگویید عَلى‏ مَسْلَک الشَّیْخ (۱)- رضوان اللَّه علیه- واللَّه، شیخ اگر حالا بود، تکلیفش این بود.( صحیفه امام ج‏۱ ص۲۱۳)

بدیهى است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته، اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانى نگذرد که خداى نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبى از احکام ضرورى اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد.( صحیفه امام ج‏۱ ص۲۲۰)

اکنون سکوت در مقابل این نقشه‏ ها و فجایع در حکم انتحار است و استقبال از مرگ سیاه، و سقوط یک ملت بزرگ مى‏ باشد. تا فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت شکسته شود و استنکار (۱) و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطباى اسلام است که در مساجد و محافل، نقشه‏ هاى پشت پرده دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ که براى اسلام و مسلمین و خصوص علماى اعلام و خطباى محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامى فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام نمایند.(صحیفه امام ج‏۲ ص۴۸۵)

اگر این را مهلت بدهید، فردا نه اسلام براى شما مى‏ ماند نه مملکت براى شما مى‏ ماند نه خاندان براى شما مى‏ ماند. مهلت ندهید این را. فشار بدهید این گلو را تا خفه بشود.( صحیفه امام ج‏۴ ص۳۴۸)

یک مطلبى است عمومى: مَنْ رَأى‏ هر که ببیند، هرکسى ببیند یک سلطان جائرى اینطور اتصاف به این امور را دارد، و در مقابلش ساکت بنشیند، نه حرف بزند و نه عملى انجام بدهد، این آدم جایش جاى همان سلطان جائر است در جهنم ولو نماز شب بخواند، ولو یک عالِم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعتِ اللَّه صرف کرده باشد؛ اگر در مقابل این آدم ساکت بنشیند، جایش [همان است‏] به حَسَب این نقلى که از رسول اللَّه کرده‏ اند و نقلى که از سیدالشهداء کرده‏ اند که مى‏ فرماید رسول خدا همچو فرموده است. چطور مى‏ شود یک ملت ساکت بنشیند؟ عذر همه منقطع است؛ همه عذرها منقطع است. اگر ما چهار نفر هم بودیم قاعده‏ اش بود که قیام کرده باشیم. هیچ کس نمى‏ تواند بگوید ما تنهاییم.( صحیفه امام ج‏۵ ص۱۹۳)