همزمان با هفته عقیدتی سیاسی و گرامیداشت مقام شهید مرتضی مطهری امروز با حضور مسئولین شهرستان خلخال مزار شهدای خلخال غبار روبی شد.

مسئولین با قرائت فاتحه ونثار گل بر سر مزار شهدای خلخال یادو خاطره شهدای شهرستان را گرامی داشتند.

عکس: سید محمد جعفر آشتیانی

IMG_3049_0 IMG_3053_0 IMG_3056_0 IMG_3057_0 IMG_3059 IMG_3061 IMG_3065_0