641_506

چهل حديث « امر به معروف و نهی از منکر »

مقـدمـه

امر به معروف و نهى از منكر برجسته ترين، بارزترين و گرامى ترين واجب در بين واجبها مى باشد هدف تمام انبياء و اولياء اصلاح جامعه بشرى بوده است و مؤثرترين ابزار براى رسيدن به اين هدف بزرگ امر به معروف و نهى از منكر است.
قرآن كريم به كرّات به اهميت اين فريضه اشاره