گزارش تصویری از آیین بازگشایی مدارس در بخش شاهرود

IMG_4785 IMG_4786 IMG_4787 IMG_4789 IMG_4791