گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه خلخال از راهپیمایی 13 آبان ماه در بخش شاهرود

tmp_27865-IMG_5700460007575 tmp_27865-IMG_56831960435594 tmp_27865-IMG_5695-392299772 tmp_27865-IMG_5696-1327969327 tmp_27865-IMG_5704-923102363 tmp_27865-IMG_5706-755634793 tmp_27865-IMG_5708621722269 tmp_27865-IMG_57131318349943 tmp_27865-IMG_5682-586386141 tmp_27865-IMG_5689-845677017 tmp_27865-IMG_5679-499831827 tmp_27865-IMG_567613991126