حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)با حضور در پایگاه های شهید چمران علی آباد و شهید مدنی از حلقات صالحین این پایگاه ها نظارت و سرکشی کرد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران

IMG_0001 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0009

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی

IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019