حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در ابتکاربسیار جالب و قابل توجه با طراحی کارت مکبر،کارت شناسایی متربیان حلقات صالحین و کارت امتیاز باعث پویایی حلقات صالحین پایگاه شده است.

tmp_25717-slices2047733244 tmp_25717-summer41791581291 tmp_25717-kart-salahin11100065582