tmp_802-index_802-1103972282

هر چند شهرستان خلخال دارای مرکز معاینه فنی مجهز خودروهای بنزینی در جاده خلخال به اسالم است ولی یکی از مطالبات به حق و خواسته مردم خلخال توجه مسئولین به نبود مرکز معاینات فنی خودروهای گازسوز است.

در حال حاضر بیشترین خودروهای خطوط عمومی و تاکسیرانی شهر خلخال و برون شهری مجهز به سیستم دوگانه سوز است ولی برای اخذ معاینه فنی یکساله د رکنار بیمه خودرها مرکزی وجود ندارد.

صاحبان خودروهای گازسوز مجبورند دوبار مراجعه به مراکز معاینه فنی را به جان خریده وبا طی مسافت بیش از 100 کیلومتر به شهرستان اردبیل یا انزلی برای اخذ معاینه فنی مراجعه نمایند که حتی تا دو تا سه روز این روند معطلی و هزینه برای شهروندان خلخال را دارد.

در حال حاضر نیز که بیشترین تولید کارخانه های خودروسازی بر رویکرد تولید خودروهای گازسوز است این مشکل بیشتر به چشم می خورد.

به گزارش ازناو ، اگر این مرکز با همت مسئولین در شهرستان خلخال ایجاد شود بیشتر هزینه های اضافی همچون سوخت و نگرانی و خطرهای مسیر رفت و برگشت برای معاینات و جرائم رانندگی به خاطر نبود معاینه خودروهای دو گانه سوز در جیب مردم خواهد ماند.

مردم خلخال با رضایتمندی از خدمات مرکز معاینه فنی ” هادی” شهرستان خلخال اظهار داشتند: در همین مرکز امکان استقرار این مرکز معاینه وجود دارد و علاوه بر ایجاد یک بستر اشتغال برای جوانان با تاسیس این مرکز یکی از مهمترین نیازهای شهروندان خلخال رفع خواهدشد.

به خاطر نبود مرکز معاینات فنی دو گانه سوز در شهرستان خلخال و سایر شهرستان ها در اردبیل در روزهای باقیمانده سال شاهد شلوغی مراکز فنی معاینات خودرو در مرکز استان خواهیم بود.ازناو