پرواز پرستویـی دیگر . . .

رزمندہ مدافع حـرم جاسـم_حمید
اعزامی از اهــواز در راہ دفـاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریہ بہ فیض شهــادت نائل آمد.

tmp_4447-IMG_20180201_2225391736450552