گزارش تصویری از غبار روبی مزار شهدا با حضور مسئولین بخش هشجین

۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۴۹۳۸ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۵۰۴۳ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۵۱۱۸ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۵۱۵۱ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۵۶۴۳ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۵۸۱۶ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۰۰۱۵ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۱۱۵ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۱۳۲ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۲۵۹ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۳۰۵ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۴۳۴ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۵۱۰ ۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۱۱۵۳۱