حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

گزارش تصویری از نقاشی و رسم پرچم کشورمان توسط کودکان مهد کودک شادی پایگاه کوثر روستای گورانسراب حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

۲۰۱۸۰۱۲۴_۱۳۵۲۴۱ ۲۰۱۸۰۱۲۴_۱۳۵۴۵۲ ۲۰۱۸۰۱۲۴_۱۳۵۴۵۵ ۲۰۱۸۰۱۲۴_۱۳۵۵۰۰ ۲۰۱۸۰۱۲۴_۱۳۵۵۳۶