حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج شهید سید سعید مدنی و شهید چمران علی آباد از حلقه های صالحین تشکیل شده در این پایگاه نظارت و سرکشی کردند.

tmp_13997-IMG_000831965596422 tmp_13997-IMG_00044-1206462538 tmp_13997-IMG_00083-2083089123 tmp_13997-IMG_001731091086109 tmp_13997-IMG_00183754829412 tmp_13997-IMG_002351918258782 tmp_13997-IMG_00202226344391 tmp_13997-IMG_00252-374844985 tmp_13997-IMG_002611943115089