حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از غبار روبی مزار شهدای خوجین توسط بسیجیان پایگاه ولیعصر(عج) به مناسبت دهه مبارک فجر

۲۰۱۷۱۲۱۹_۱۸۰۴۱۹ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۶۴۷۵۳ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۶۴۸۱۴ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۶۴۸۱۸ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۶۴۸۳۷ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۰۴۱۲ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۰۴۲۶ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۰۴۲۸ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۰۴۴۹ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۰۵۲۱ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۱۱۱۰ ۲۰۱۸۰۲۰۸_۱۷۱۱۲۴ صوره_20180208_163832 - Copy صوره_20180208_163832 صوره_20180208_164325 - Copy صوره_20180208_164437 - Copy صوره_20180208_164451 - Copy صوره_20180208_164500 - Copy صوره_20180208_164607 - Copy صوره_20180208_170058 - Copy صوره_20180208_170132 - Copy صوره_20180208_170132 صوره_20180208_170323 صوره_20180208_170636 صوره_20180208_170712 صوره_20180208_170924