حوزه مقاومت بسیج ام البنین(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،این جلسه در راستای برگزاری کیفی حلقات صالحین پایگاه، گزارشگیری از نحوه فعالیت و عملکرد حلقات صالحین از سرگروه هاو ساماندهی حلقات صالحین پایگاه برگزارشد سپس سرگروه های صالحین پیشنهادات و انتقادات خویش را جهت هرچه بهتر برگزار شدن حلقات صالحین بیان نمودندو مربی صالحین جدید پایگاه به سرگروه های صالحین معرفی شدند همچنین مسئول تعلیم و تربیت ناحیه از زحمات سرگروه های صالحین پایگاه قدردانی نمودند.

IMG_2723 IMG_2724 IMG_2725