ماهی به رنگ شهدا….
عجب ماهیست اسفند…
آغازش با حمید و پایانش با مهدی…
اسفند ماه بوی شهادت میدهد..

tmp_15129-IMG_20180223_112851-306254644