حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

گزارش تصویری از مراسمات و دسته جات عزاداری در پایگاه ها مقاومت و مساجد حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای بخش شاهرورد

image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۱۷_۲۱۳_uNF image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۳۱_۳۸۶_zTP image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۳۲_۰۷۰_or1 image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۴۹_۱۵۳_Olg image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۵۰_۲۷۵_wj8 image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۵۳_۶۰۴_WVB image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۷_۵۶_۹۶۰_iov image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۸_۰۳_۰۱۹_aih image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۲۸_۰۳_۴۹۲_lST image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۴۶_۰۱_۷۰۸_tN9 image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۴۶_۰۱_۷۴۵_4LZ image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۴۶_۰۳_۰۳۳_OtT image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۴۶_۰۳_۷۲۳_nOT image_۲۰۱۸_۰۲_۲۱-۱۴_۴۶_۰۴_۲۴۰_dWy