حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

گزارش تصویری از همایش پیاده روی پایگاه مقاومت بسیج شهید نوری میانرودان حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

بیل قثفثقفثق قغغقغ قفغثغ