حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از برگزاری حلقه صالحین شهید غفارزاده پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) در فضای سبز منطقه ملکجار

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES