حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری شماره دو از کلاس های طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)