حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

آماده سازی و حضور بسیجیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در رزمایش بزرگ محمد رسول الله2در استان اردبیل