مساله ربا به ضميمه بيمه  
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : 22 بهمن 1372

ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )

اين كتاب مباحثي است پيرامون ربا، بانك و بيمه از متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري و شامل دو بخش مي باشد. بخش اول بحثهايي تحت عنوان «ربا و بانك» كه در سال 1354 در سلسله جلساتي كه در انجمن اسلامي پزشكان به پا بوده ايراد شده است. بخش دوم شامل مباحثي است درباره «بيمه» كه در سال 1352 در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است.سراج