نظام حقوق زن در اسلام   
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ چهاردهم : پائيز 1369

ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )

اين كتاب مشتمل بر يازده بخش و يك مقدمه است كه در آن به مشكل جهاني روابط خانوادگي، جبر تاريخ و عواطف مذهبي جامعه ايراني سخن رفته است كه شرح بخش ها بدين قرار است: 1- خواستگاري و نامزدي 2- ازدواج موقت: ازدواج موقت و مسأله حرمسرا 3- زن و استقلال اجتماعي 4- اسلام و تجدد در زندگي 5- مقام انساني زن از نظر قرآن: تشابه نه، تساوي آري، حيثيت و حقوق انساني 6- مباني طبيعي حقوق خانوادگي 7- تفاوتهاي زن و مرد 8- مهر و نفقه: آيا زن امروز مهر و نفقه نمي خواهد؟ 9- مسأله ارث 10- حق طلاق 11- تعدد روجات (سراج)