نهضتهای اسلامی در صد ساله اخير
چاپ دوازدهم : پائيز 1368

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )

كتاب حاضر از دو بخش «جنبشهاي اصلاحي در تاريخ اسلام» و « نهضت اسلامي ايران» تشكيل شده است: 1-جنبشهاي اصلاحي در تاريخ اسلام سيد جمال، شيخ محمد عبده، كواكبي، افول انديشه اصلاحي در جهان عرب، اقبال حركتهاي اصلاحي شيعي. 2-نهضت اسلامي ايران ماهيت نهضت، هدف و رهبري نهضت، آفات نهضت و شرايط موفقيت مصلح. سراج