حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج المهدی(عج) و ولیعصر(عج) خوجین از حلقات صالحین تشکیل شده در این پایگاه ها نظارت و سرکشی کردند.

پایگاه المهدی(عج)

پایگاه ولیعصر(عج)