حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از تجمع بزرگ حماسه نه دی در شهرستان خلخال