اطلاعیه اولین جشنواره ملی زمستان بیدار در شهرستان خلخال