حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج قدس حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)