حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کوهپیمایی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)