حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از بازی دوستانه تیم ستارگان پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)با تیم منتخب اردبیل در ورزشگاه علی دایی