همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در سالن خلیج فارس آموزش و پرورش خلخال با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.