حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

امنیت در سایه گشت های محله محور بسیج در پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)