اطلاعیه تجمع بزرگ فاطمیون با حضور دستجات عزاداری در شهرستان خلخال