حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات شجره طیبه صالحین مسجد چهارده معصوم(ع)