دالقرآن بسیج

اردوی جهادی قرآنی نور الثقلین بهمن ماه 97 در شهرستان خلخال-بخش خورش رستم-روستای چنارلیق