حوزه مقاومت بسیج خواهران شهری ام البنین(س)

گزارش تصویری از بازدید بسیجیان حوزه مقاومت بسیج خواهران ام البنین(س) از موزه شهرستان خلخال