حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از ندای بانک تکبیر الله اکبر در پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران علی آباد