حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

مراسم گرامیداشت شهدای پاسدار حادثه تروریستی زهدان
زمان:روز چهارشنبه مورخ 97/12/1
مکان:مسجد جمعه شهرستان خلخال