حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین پایگاه های مقاومت امام رضا(ع)،المهدی(عج)، شهید غلامی،امام صادق(ع)،مسجد چهارده معصوم(ع)

پایگاه امام رضا(ع)

پایگاه المهدی(عج)

پایگاه شهید غلامی

مسجد چهارده معصوم(ع)

پایگاه امام جعفرصادق(ع)