بسیج سازندگی

ثبت نام از متقاضیان توزیع مرحله سوم جهیزیه به صورت انتخاب تک کالایی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه خلخال

جهت ثبت نام به حوزه های مقاومت بسیج برادران و خواهران مراجعه فرمائید.