همزمان با هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج

حضور حلقه شهید رحیمی از پایگاه شهید بهشتی، حلقه شهید معز غلامی از پایگاه امام جعفرصادق(ع)،حلقه شهید علی صالحی از پایگاه ولیعصر(عج)، حلقه شهید غفارپور از مسجد چهارده معصوم(ع) و حلقه شهید پاکنهاد از پایگاه شهید اسدیان در میقات حلقات صالحین