حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین مسجد چهارده معصوم(ع)حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)