حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

پیام تسلیت درگذشت پدر بزرگ مربی محترم حلقه صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)برادر رضا جباری