حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی با موضوع نقش آفرینی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب جهت تربیت جوان مومن انقلابی پای کار و استفاده از ظرفیت مساجد برای تربیت این جوانان و بررسی وضعیت حلقات صالحین پایگاه برگزار شد.