حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،فرم نظر سنجی از خانواده متربیان برای حلقات صالحین و طرح جوانه های صالحین سال98 برای پایگاه های مجری که به همت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) طراحی و تعداد 1000عدد چاپ شده که توسط پایگاه های مجری طرح به خانواده های علاقمندان جهت شرکت در حلقات صالحین و طرح جوانه های صالحین ارسال خواهد شد و بعد از تکمیل به پایگاه تحویل داده خواهد شدو براساس نظر ونیاز خانواده ها برای متربیان کلاس های جوانه های صالحین پیش بینی خواهد شد.