حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقه صالحین سطح کودکان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص)