حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین مسجد امام خمینی(ره)