حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

برنامه هفتگی کلاس های طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)