حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کوهپیمایی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان